เทคโนโลยีที่ใช้ในการรับผลิตน้ำดื่ม

คือระบบการกรองโดยวิธี Reverse Osmosis (R.O) ซึ่งผู้ขายส่วนใหญ่นำมาเพื่อใชัในการรับผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์ดังนี้

3.1 Feed water คือน้ำที่ส่งเข้าระบบ RO เพื่อรับผลิตน้ำดื่มที่ต้องการ
3.2 RO Product หรือ Permeate คือน้ำที่ผ่านการกรอง จาก RO
3.3 RO Reject, Concentrate, Retentate หรือ Brine คือน้ำที่เหลือจากการกรอง RO และมีความเข็มข้นของสารละลาย (TDS) สูง
3.4 Recovery Rate คืออัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ของ RO Product กับ Feed Water เช่น ระบบ RO มี Recovery Rate 70 % หมายถึง ส่ง Feed Water เข้าไป 100 ส่วน จะได้ RO
Product 70 ส่วน อีก 30 ส่วนเป็น RO Reject
3.5 Percent Salt Rejectionคือ จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ RO membrane สามารถ สกัดเอาสารละลายไว้ได้ เช่น Feed water มี โซเดียม 100 ส่วน ใน RO Product มี โซเดียม เหลือ 5 ส่วน ดังนั้น Sodium rejection มีค่า 95 %
3.6 RO Element, RO Module หรือ RO Catridge คือ RO membrane ที่ประกอบสำเร็จแล้วพร้อมที่จะใช้งาน
3.7 Pressure Vessel คือ ท่อความดันสำหรับใส่ RO Element เพื่อทำการกรองน้ำ มีขนาดบรรจุได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7 Elements วัสดุทำด้วย PVC, Fiber Glass หรือ Stainless Steel
3.8 Stage คือจำนวนครั้งที่น้ำไหลผ่านระบบ RO

หมายเหต:
Single Stage หมายถึง น้ำไหลผ่านระบบ RO ครั้งเดียวซึ่งอาจจะเป็น Brine-staging ซึ่งหมายถึง reject จาก stage แรกถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง เพื่อเพิ่ม recovery rate หรืออาจจะเป็น Product staging ซึ่งหมายถึง RO Product จาก Stage แรกเพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น ส่วน Two Stage หมายถึง น้ำไหลผ่านระบบ RO สองครั้ง ซึ่งอาจจะเป็น Brine-staging ซึ่งหมายถึง reject จาก stage แรกถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง เพื่อเพิ่ม recovery rate หรืออาจจะเป็น Product staging ซึ่งหมายถึง RO Product จาก Stage แรกเพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น

3.9 Array หมายถึง จำนวน pressure vessel พร้อมด้วย RO Elements ที่ติดตั้งเป็นชุดและมีความสัมพันธ์กับการ Staging ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น -Array = 2×4,0 หมายถึง RO ชุดนี้เป็น single stage และมี pressure vessle 2 ชุดๆละ 4element-Array = 3×5,1×4 หมายถึง RO ชุดนี้เป็น 2 stage และมี pressure vessle ใน stage แรก 3 ชุดๆละ 5element และใน stage ที่สอง 1 ชุดๆละ 4element-Array = 3×5,2×4,1×3 หมายถึง RO ชุดนี้มี 3 stageและมี pressure vessle ใน stage แรก 3 ชุดๆละ 5element ใน stage ที่สอง 2 ชุดๆละ 4element และใน stage ที่สาม 1 ชุดๆละ 3element

3.10 ROBank หมายถึง ชุดของ RO Pressure Vessels ถูกจัดมารวมกลุ่มกันและติดตั้งอยู่ในโครงรองรับ (Supporting Frame) เดียวกัน เช่น Array 3,1 จะถูกติดตั้งอยู่ใน Bank เดียวกัน

3.11 Clean-In-Place (CIP) คือระบบสำหรับล้างทำความสะอาด RO Elements ซึ่งอาจจะติดตั้งอยู่กับที่ติดตั้งระบบ RO หรืออาจเป็นระบบล้อเลื่อนเข็นเข้ามาใช้เมื่อต้องการทำความสะอาด